Anasayfa


Deneysel bir bilim dalı olan biyokimya dersi ve buna bağlı biyokimya uygulamaları ülkemizde farklı fakülteler ve meslek yüksek okullarında öğretilmektedir. Mevcut durumda her eğitim kurumunda farklı düzeylerde, belirli konulardaki deneylerle sınırlı laboratuvar föyü ve kitapçıkları bulunmaktadır. 
Dünyada 20. yüzyılın son çeyreğinde hızlanan bilgiye dayalı küresel ekonomik yarış ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan önemli gelişmeler, ülkeleri yüksek öğretim alanında mevcut sistemleri yeniden değerlendirmeye ve gelişmeler ışığında yeniden yapılandırmaya yöneltmiştir. Ülkemizde de yüksek öğretim sistemleri yeniden gözden geçirilmekte, yeniden yapılandırılmakta ve yeni yeterlikler Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile ilişkilendirilerek tanımlanmaktadır. Çalıştayın kapsamını öncelikle, biyokimya laboratuvar eğitiminde laboratuvarda çalışma ve deneysel metodoloji kültürünün kazandırılması ve bilimsel düşünme yeteneğinin geliştirilmesi oluşturmaktadır.
Çalıştayın amacı mevcut durumda farklı bilim dallarında aynı başlık altında farklı bilimsel içerik ile yürütülmekte olan biyokimya laboratuvar eğitiminde standardizasyon ve harmonizasyonun nasıl sağlanacağının tartışılarak belirlenmesidir.
 

 

 
                                      


Workshop on Multidisciplinary Approach to Biochemistry Laboratory Education
                                        3-4 May 2012 Ankara Turkey